ANBI verantwoording

Van harte en conform wet- en regelgeving, maken wij graag openbaar wat we doen, wat we gedaan hebben en dus waarom bijvoorbeeld de ANBI status terecht is verkregen.


Als Rafael Nederland (RN) Pionierwerk opereert Rafael de Vallei onder auspiciën van Rafael Nederland. (RSIN\fiscaal nummer 8008.37.769)
Daarnaast ontvangen wij vanuit Rafaelgemeenschap Elburg praktische ondersteuning: Zij voeren onze financiële administratie voor ons.
 

Rafael de Vallei wordt geleid door Hans en Thirza Barendregt. Daarop wordt toegezien vanuit Rafael Nederland door de betreffende regio opziener. Gezamenlijk vormen zij het bestuur van Rafael de Vallei. Eén van de echtparen uit de gemeente loopt mee in het leiderschapsteam.

Alle functies en taken binnen Rafael de Vallei alsmede de ondersteuning vanuit Rafael Nederland en Rafaelgemeenschap Elburg worden onbezoldigd uitgevoerd. Gastprekers zegenen wij echter graag!

 

Aangezien wij eerst in 2015 volwaardig zijn begonnen is er geen jaarverslag of financieel jaarverslag over 2014 beschikbaar. De Algemene Reserves van voor die tijd zijn opgebouwd uit ontvangen giften van voor 2015.

Voor 2016 is de begroting en het beleidsplan hieronder weergegeven.

 

Beleidsplan 2016:

Inleiding

Als ‘klein kuddeke’ ervaren wij ook sleutels voor de ontsluting van het Koninkrijk van God voor de Vallei te hebben ontvangen. Daarom willen we in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, onderwerping aan het Woord en tot eer van Vader God een open kerkgemeenschap zijn voor, met  en in de Tjongervallei.

 

Visie – richting

2016 is een jaar van consolideren en investeren in de toekomst, verder bouwen op het fundament en het zoeken naar de juiste verbanden en samenwerkingen. We gaan geduldig voorwaards op dezelfde weg.

 

Plannen en doelen voor het komende jaar

Concreet zijn er plannen genoeg. Zij dienen steeds de eer van God en het klaarmaken van de gemeente voor Zijn werk. We noemen in willekeurige volgorde:

  • Wekelijkse erediensten op zondag
  • Tweewekelijkse gebedsochtenden
  • Regelmatige themazaterdagen
  • Relatie bouwen
  • Bezoeken regiobijeenkomsten
  • Bezoek Rafaelconferentie
  • Open BBQ
  • Organiseren van uitreikavonden naar de mensen van de vallei
  • Deze zomer: doopdienst

 

Middelen & organisatie

De samenkomsten beogen we in het kerkje Schurega, dat we van de stichting Alde Fryske Tjerken wekelijks huren. Overige bijeenkomsten en activiteiten worden ad-hoc ingeplanned.

Hans en Thirza zullen veel van de organisatie ter hand nemen of zijn als practisch leidengevenden van de gemeente betrokken. De groei van anderen hierin staat echter hoog in het vaandel.

Hiertoe zal het discipelschapsmodel worden gehanteerd en ook gebruik worden gemaakt van de trainingsmogelijkheden van Rafael Nederland (RN). Bauke en Christel zijn deze weg met ons ingeslagen.

Voor onze geestelijke dekking en zorg onderwerpen we ons van harte en vol overtuiging aan de structuur van de ‘familie’(RN). De regioleiders dragen volop bij in het besturen van ons kudeke.

De financiering van de plannen zal gerealiseerd kunnen worden uit de algemene reserves en de inkomsten. Inkomsten bestaan uit giften, donaties en legaten.

 

 

Begroting 2016:

    (in hele euro's)
Baten  
  Tienden Giften en collectes 6.000
  Overige  giften 100
  Verkoop opbrengsten 0
  Overige opbrengsten 0
     €                  6.100
Lasten  
  Tienden 610
  Personeel / inhuur medew. 0
  Verkondiging en onderwijs 100
  Kinderwerk 0
  Tienerwerk 100
  Gemeenschaps leven 100
  Geluid / Aanbiddingsteam 300
  Afschrijvingen 1.900
  Huur/huisvesting 2.750
  Zending en evangelisatie 3.000
  Diaconaat 0
  Training / Conferenties 900
  Overige kosten 0
     €                  9.760
     
Resultaat    €                 -3.660
     
     
Gebruik reserves    
  algemene reserves  €                19.300

 

En ter download zijn hieronder de bestanden van het lopende en voorgaande jaren van bovenvermelde informatie geplaatst.