Geloofspunten

Hieronder zijn de geloofspunten en geloofsovertuiging van Rafaël Nederland kort weergegeven. Wij onderschrijven die van harte en uit overtuiging.
Er is evt. ook een uitgebreidere versie van de geloofspunten beschikbaar voor download als PDF bestand (klik hier).

Motto: Eénheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken.
 

 1. De Heilige Schrift
  Wij geloven dat de Bijbel door God geïnspireerd is.
  2 Timoteüs 3:16,17: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."
   
 2. De Eeuwige God
  Wij geloven dat God één is en zich openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest.
  2 Corintiërs 13:14: "De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen."
   
 3. De val van de Mens.
  Wij geloven dat de mens naar Gods beeld geschapen is, maar door vrijwillige ongehoorzaamheid onvolmaakt geworden is.
  Romeinen 5:12: "Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben."
   
 4. Het Reddingsplan
  Wij geloven dat, toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons gestorven is, zodat een ieder die in Hem gelooft vrij zal zijn.
  Johannes 3:16: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
  Romeinen 5:8: "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."
   
 5. Redding door genade
  Wij geloven, dat wijzelf geen rechtvaardigheid bezitten, maar God moeten pleiten om de rechtvaardigheid van Christus.
  Efeze 2:8: "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God"
   
 6. Berouw en aanneming.
  Wij geloven, dat we door oprecht berouw en aanname van Christus in ons hart, gerechtvaardigd zijn voor God.
  1 Johannes 1:9:"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."
   
 7. De wedergeboorte
  Wij geloven dat de verandering die plaatsvindt in ons hart en in ons leven, bij onze bekering, een reële verandering is.
  2 Corinthiërs 5:17: "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden."
  Galaten 2:20: "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven."
   
 8. Het dagelijkse christelijke leven
  Wij geloven dat het Gods wil is, dat we dagelijks geheiligd worden om zodoende een constante groei in geloof te ervaren.
  Hebreeen 6:1: "Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,…"
   
 9. De doop en de maaltijd van de Heer
  Wij geloven dat doop door onderdompeling een uiterlijk teken is van een innerlijk werk.
  Mattheus 28:19: "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."
  Wij geloven in de herdenking van de maaltijd van de Heer door het symbolische gebruik van brood en de vrucht van de wijnstok.
  1 Corinthiërs 11:23-25: "Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis."
   
 10. De doop in de Heilige Geest
  Wij geloven dat de doop in de Heilige Geest de gelovige bekleedt met kracht en dat Hij nog immer op dezelfde manier bij ons binnenkomt als in de dagen van de Bijbel.
  Handelingen 2:4: "…en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken." (NBG)
   
 11. Het Geestvervulde leven.
  Wij geloven dat het in de wil van God is, om dagelijks met de Geest te wandelen.
  Efeze 4:30-32: "En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft."
   
 12. De gaven en vrucht van de Heilige Geest
  Wij geloven dat de Heilige Geest de gelovige gaven kan geven. De gelovige dient geestelijke vruchten te dragen als blijk van een geestvervuld leven.
  1 Corintiërs 12:1-11: "Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil."
  Galaten 5:22: "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."
   
 13. Gematigdheid
  Wij geloven dat de ervaring en het dagelijkse leven van de gelovige, hem nooit mogen leiden in extremiteiten of in fanatisme.
  Fillipenzen 4:5: "Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend." (NBG)
   
 14. Goddelijke genezing
  Wij geloven dat Goddelijke genezing de kracht van Jezus is om zieken te genezen in antwoord op het gelovige gebed.
  Jakobus 5:14-16: "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand."
   
 15. De tweede komst van Christus
  Wij geloven dat de tweede komst van Christus een persoonlijk wederkomen is en dat het komende is.
  1 Tessalonizensen 4:16: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan."
   
 16. De relatie tot de kerk/gemeente
  Wij geloven dat het onze heilige plicht is om onszelf te identificeren met de zichtbare gemeente van Christus.
  Handelingen 16:5: "De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe."
  Hebreeën 10:25: "Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."
   
 17. De overheid
  Wij geloven dat leiders ten alle tijden in ere gehouden moeten worden, tenzij hun leiderschap ingaat tegen de wil van God.
  Romeinen 13:1-5: "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten."
   
 18. Het laatste oordeel
  Wij geloven dat ieder mens eenmaal voor de rechterstoel van God zal staan, om in rechtvaardigheid geoordeeld te worden tot eeuwige heerlijkheid of eeuwige dood.
  2 Corinthiërs 5:10: "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."
   
 19. De hemel
  Wij geloven dat de hemel het eeuwige, glorieuze, thuis is voor de wedergeboren gelovigen.
  Johannes 14:1-3: "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben."
  Openbaring 7:15-17: "Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen."
   
 20. De hel.
  Wij geloven dat de hel een plaats is van eeuwige kwelling, voor hen die Jezus Christus als redder hebben afgewezen.
  Openbaring 20:10-15: "…werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.…En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen."
   
 21. Uitdragen van het geloof
  Wij geloven dat het winnen van zielen de meest belangrijke verantwoordelijkheid is van de gemeente.
  Jacobus 5:20: "…weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken."
   
 22. Tienden en offeranden
  Wij geloven dat de door God opgedragen methode voor het ondersteunen van de verspreiding van het evangelie bestaat uit het geven van tienden en vrijwillige offers.
  Maleachi 3:10: "Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn."
  2 Corinthiërs 9:7: "Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief."