Logo

Wat betekenen de symbolen van het logo?
 

Het Kruis – Jezus Christus, de Redder

Het kruis in het logo staat voor: Jezus Christus, de Redder. Het eerste en het belangrijkste van onze boodschap is Jezus Christus, de enige hoop voor de mensheid. De redding die Hij brengt wordt voortgezet in de woorden die Hij sprak toen Hij de profeet Jesaja citeerde: "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken." (Lukas 4:18-19). Redding is zoveel meer dan alleen "gered worden". Het is weliswaar een beslissing, maar heeft veel meer te maken met een leven van genezing, herstel, bevrijding van onderdrukking en vrijwording, waarbij iemand groeit naar een effectieve bediening op een breed terrein.

 

 

De Beker – Jezus Christus, de geneesheer

De beker in het logo staat voor: Jezus Christus, de geneesheer. Het symbool van de moderne geneeskunde is een bronzen slang, een replica van de slang die Mozes ophief om de plaag over Israël te stoppen. Jezus zei, "Als ik word opgericht zal ik alle mensen tot Mij trekken." Hij trekt ons naar Zichzelf toe in liefde, en raakt ons aan met genezende kracht. Jezus voorzag in een dubbel geneesmiddel voor een dubbele vloek. Toen de mens viel in de hof, stelde hij zichzelf open voor zonde en ziekte. Jezus betaalde voor onze zonden aan het kruis en droeg de striemen tot onze genezing vlak voordat Hij werd gekruisigd. Jesaja zag de Zoon van God als Redder en Genezer: "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jes 53:5). Jezus vervulde niet alleen deze profetie, maar gaat ook vandaag hiermee door. "Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen." (Mat. 8:16,17).

 

 

De Duif – Jezus Christus, de doper met de Heilige Geest

De duif in het logo staat voor: Jezus Christus, de doper met de Heilige Geest. Alhoewel we te maken hebben met een grote uitdaging die we "De Energiecrisis" noemen, bestaat er geen energietekort in de geestelijke wereld! De eerste gemeente kreeg niet de opdracht uit eigen kracht te gaan, maar om te wachten in Jeruzalem, "totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden" (Lukas 24:49). Jezus' laatste woorden aan Zijn discipelen hadden te maken met kracht. Aan hen werd kracht beloofd en ook waartoe die moest dienen: "maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen … en u zult Mijn getuigen zijn …" (Hand. 1:8). Jezus Christus beperkte zichzelf tot een lichaam toen Hij naar de aarde kwam om voor ons te sterven. Echter, toen Hij opging naar de rechterhand van de Vader, beperkte Hij zich opnieuw tot een lichaam, het lichaam van Christus en dat zijn wij! Door ons te dopen met de Heilige Geest, wordt iedere vezel van ons wezen doordrongen met Zijn aanwezigheid. Hij roept ons tot een taak, maar geeft er een vervolg aan door de kracht die voor die taak nodig is beschikbaar te maken.

 

 

De Kroon – Jezus Christus, de komende Koning

De kroon in het logo staat voor: Jezus Christus, de komende Koning. Hij komt terug! We leven in een koninkrijk, een geestelijk gebied met afgebakende grenzen. Jezus zelf zei, "Het koninkrijk van God is in jullie." We hebben de autoriteit gekregen om de zaken van de Vader te doen, om leiding te nemen in de dingen van het Koninkrijk. Maar over niet al te lange tijd, komt onze Koning terug! "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel." (1Thes.4:16). Hij vervulde de profetieën van het Oude Testament met betrekking tot Zijn eerste komst. Hij zal op dezelfde wijze de meer dan 300 profetieën in het Nieuwe Testament over Zijn tweede komst vervullen. In onze harten weerklinkt de echo van wat geschreven staat in Openbaring: "AMEN, JA,KOM, HEERE JEZUS!"